GP&C EU anmälan

GPCloggo11-300.gif (11635 bytes)

KONFIDENTIELL INFORMATION

Innehållet och adressen till denna informationssida är konfidentiellt och får inte lämnas till obehöriga.


Bakgrundsinformation

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se lågupplöst version av inslag från CNN den 12 september 2013  (7.462 kb, 00:05:36)

Se högupplöst version av inslag från CNN den 12 september 2013  (77 Mb, 00:05:36)

Se högupplöst version av inslag från CNN den 12 september 2013  (81 Mb, 00:05:36)   OBS! Ny MP4 formaterad videofil

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se lågupplöst version av inslag från TV4 Nyheterna den 9 september 2013  (3.048 kb, 00:02:16)

Se högupplöst version av inslag från TV4 Nyheterna den 9 september 2013  (33.146 kb, 00:02:16)    OBS! Ny MP4 formaterad videofil

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se lågupplöst version av inslag från  Discovery Channel, Beyond 2000 från 1990  (9.278 kb, 00:06:52)

Se högupplöst version av inslag från  Discovery Channel, Beyond 2000 från 1990  (100.497 kb, 00:06:52)   OBS! Ny MP4 formaterad videofil

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se högupplöst version av inslag från TV4 Nyheterna den 3 oktober 2000  (37.515 kb, 00:02:34)    OBS! Ny MP4 formaterad videofil

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se lågupplöst version av DVD-skivan: "30 år från forskning till industriframgång"  (64.576 kb, 00:48:28)

Se högupplöst version av DVD-skivan: "30 år från forskning till industriframgång"  (800 Mb, 00:48:28)

Se högupplöst version av DVD-skivan: "30 år från forskning till industriframgång"  (708 Mb, 00:48:28)   OBS! Ny mp4 formaterad videofil

Denna video ger en inblick i forskning och utveckling som påbörjades 1981 fram till det "Framgångsexempel" Saab berömde sig av nära 30 år senare i koncernredovisningen.

2011-07-06_uppdrag_granskning.jpg (60566 bytes)

Se högupplöst version av inslag från TV4 Malou efter tio 13 oktober 2017   (321.785 kb, 00:17:14)   OBS! Ny MP4 formaterad videofil


En EU anmälan som klargör patentproblematiken.

EU anmälan (huvuddokumentet) Denna anmälan sändes till EU Directorate-General for Competition (EUCOMP) den 11 mars 2009. Under våren 2009 förekom ett antal telefonkontakter med olika personer inom EUCOMP. En av de frågor som togs upp i anmälan (se sidan 14 under punkten 4) är:

”att EU Kommissionen fastställer att WTO/TRIPS avtalet inte kan kringgås genom att företagen samverkar och hänvisar till snedvriden konkurrens för att därigenom undslippa betala licensavgifter vid försäljning av produkter som skyddas av patent. Eftersom det i praktiken är omöjligt att erhålla licensavgifter från alla företag - speciellt i vissa länder - så skulle företagens tolkning av ”snedvriden konkurrens” och ”diskriminering” resultera att patentsystemet och WTO/TRIPS avtalet helt sätts ur funktion.”

Det konstaterades att anmälan inte var att betrakta som en konkurrensfråga utan snarare en patentfråga som skulle handläggas av patentexperter på ett annat direktorat inom EU. I EUCOMPs svar till GP&C Systems International AB tas dock denna fråga upp genom följande formulering:

”I have understood that you believe that at least some of the companies defend their refusal to pay licensees for your patented technology by stating that it would somehow be “contrary to competition” if they would be forced to pay, at least for as long as some of their competitors (using the same technology) do not pay. In this respect, let me clarify that Articles 81 and 82 EC prohibits anticompetitive agreements between undertakings and the abuse of a dominant position where trade between Member States may be affected. I therefore fail to see how there could be a situation where a company that under patent law is obliged to pay licenses for the use of a certain patented technology could use Articles 81 and 82 EC as a valid defence for not respecting its obligations under patent law.”.

EU anmälan bilagan "090107 Bakgrund.pdf" Denna bilaga innehåller allmän bakgrundsinformation.

EU anmälan bilagan "081227 Exempel 1- Nauticast.pdf"

EU anmälan bilagan "081227 Exempel 2- Japan Radio.pdf"

EU anmälan bilagan "090107 Exempel 3- Jotron.doc"

EU anmälan bilagan "090107 Exempel 4- SAAB TransponderTech-BW.pdf"


Det är glädjande att det mycket omfattande arbetet under 80 och 90-talen resulterade i ett framgångsexempel för industrikoncernen Saab. I Saabs årsredovisning som presenterades 1999 står: ”En sedan januari 1999 ny verksamhet är GP&C, som drivs gemensamt med Celsius efter ett patent som Saab och Celsius förvärvat av Rymdbolaget och som avser ett satellitnavigeringssystem för civilflyg och handelssjöfart.” (Se överst sid 50) och ”Utrustningen bygger på ett patent som lanserats av uppfinnaren Håkan Lans, där man kombinerar positioneringssystemet GPS med datalänkkommunikation, för att förse alla farkoster med exakt information om deras egen och andras position.” (Se överst sid 51). Det svenska patentet skulle delvis betalas genom erläggande av royalty till GP&C Systems International AB. På sidan 10 i EU anmälan (se EU anmälan) framgår av exempel 4 att Saab och GP&C Systems International AB kom att uppfatta denna överenskommelse olika.

I årsredovisningen som Saabkoncernen presenterade 2009 står: ”Ett framgångsexempel är Saabs världsledande AIS-lösning (Automatic Identification System) för sjösäkerhet och kustövervakning. Saab har under fyra år levererat AIS-system för övervakning av sjötrafiken i Kina. Full täckning av hela kusten uppnåddes under 2008 då systemet byggts ut till att omfatta totalt 250 AIS-basstationer och nätverkslösningar. Det är det största systemet i sitt slag i världen. Fortsatt utbyggnad i de stora floderna förväntas under kommande år. Enbart Yantzefloden är navigeringsbar i cirka 3 300 km. Saab har levererat liknande kompletta system till bland andra Spanien, Portugal, Saudiarabien, Malaysia, Singapore, Island, Sverige, Polen och Kanada. I stort sett hela EUs yttre sjögräns övervakas idag av våra AIS-basstationer” (Se årsredovisning sid 14).

Som framgår av ovanstående video deltog inte Saab i utvecklings- och standardiseringsarbetet utan trädde in i slutskedet och tecknade då ett licensavtal med GP&C Systems International AB. När försäljningen började växa upphörde Saab att betala - med motiveringen att Saab var diskriminerat eftersom många andra tillverkare ignorerade patenten.

På sidan 15 i samma årsredovisning under rubriken: ”Behovet av spetsteknologi inom militär och civil säkerhetsindustri kräver satsning på forskning och utveckling” står: ”INGENJÖRSKONST I VÄRLDSKLASS är Saabs främsta kännetecken. Efterfrågan på spetsteknologi är en grundläggande drivkraft i hela vår affär och har så alltid varit.”

Dessa uttalanden om den egna forskningens betydelse för Saab är knappast förenliga med vad som skett inom AIS teknologin, trots att den av Saab betecknas som ett ”framgångsexempel”. När GP&C Systems International AB inledde en rättsprocess år 2011 mot Saab för att få betalt enligt gällande licensavtal krävde Saab att få licensavgifter återbetalade med motiveringen att Saab är diskriminerat.

En märklig iakttagelse som saknar en rimlig förklaring.

Saab har trots ingånget licensavtal motsatt sig en revision vilket resulterat i att Stockholm Tingsrätt fått en begäran att utfärda ett editionsföreläggande. Den 16 april 2013 lämnar Saab genom sitt bolag TransponderTech AB (STT) ett svaromål till tingsrätten där man hävdar; "Under åren 2001 till 2011 uppgick STTs försäljning till sammanlagt 1 217 miljoner kr medan rörelseresultatet var negativt och uppgick till -7,7 miljoner kr..." (Se sidan 2 längst ner i inlagan till Stockholms Tingsrätt). Innebörden är således att Saabkoncernens "Framgångsexempel" (Se årsredovisning sid 14) nu påstås vara förlust under 10 år. Dessa påståenden är för den utomstående betraktaren två av Saab officiellt framförda och oförenliga ståndpunkter. Saab motiverar sin motvilja att låta en auktoriserad revisor granska fakturorna med; ”STTs fakturor innehåller, såsom GP&C således är medvetet om, utöver försäljningspriser konfidentiell information om STTs affärsförhållanden avseende försäljningen…” (överst på sidan 7 i Saabs inlaga). Vidare motiverar Saab med; ”… skall ställas mot STTs intresse av att inte behöva lämna ut omfattande konfidentiell information som dels är av stort ekonomiskt värde och har stor betydelse för STT…” (nederst på sidan 10 i Saabs inlaga).

Det borde ligga i alls intresse att inga fakta undanhålls men de motsägelsefulla uppgifterna fortsätter. Saab TransponderTech AB skriver i sin redovisning till Bolagsverket för 2004 att såväl omsättning som resultat är noll (0) kronor. I ett pressmeddelande 2006 uttalar Saab TransponderTech marknadschef Gunnar Mangs; "Saab achieved two major milestones this year when it shipped its 10,000 shipboard AIS transponder and also installed the 1,000 shoreside AIS base station" och fortsätter "The AIS base station business is rapidly expanding" samt tillägger "The product is type-approved to meet the IMO carriage requirements for AIS, and is fully licensed under the Swedish patent for AIS technology". Saab skriver i sin tidning SPIRIT nummer 1/2013 att man förvärvat det Holländska bolaget HITT. På sidan 9 står "Genom att integrera Saab TransponderTechs och HITT:s system kan lösningar för kustbevakning, hamnstyrning och trafikplanering samlas i en kärnprodukt". I tidningen informeras på sidan 11 att Saab TransponderTechs tidigare VD nu är VD för HITT.

Den alltjämt kvarstående frågan är det en 10 års förlust som Saab påstår i inlagan till Stockholms Tingsrätt eller är det ett "framgångsexempel" som Saab påstår i sin koncernredovisning för 2008 och i så fall vart tog "framgångsexemplets" vinst vägen?

Ett märkligt påstående som saknar rimlig förklaring.

I en intervju för TV4 Nyheterna den 9 september 2013 (se lågupplöst version av TV4 Nyheterna) hävdar Saab; "Vi har under åren betalt betydande belopp" men någon redovisning eller förklaring lämnas inte.  Håkan Lans hävdar; "Jag vill i första hand se till att utvecklingskostnaderna blir betalda och sekundärt att jag får någon ersättning för 32 års arbete". Saab vidhåller alltjämt i Stockholms Tingsrätt att redovisningen är en affärshemlighet och tillåter inte att en auktoriserad revisor granskar faktureringen. Hur kan Saab påstå att man betalat när företaget vägrar att uppgifterna får kontrolleras?

GP&C Systems International AB väntar alltjämt på licensintäkter som skall täcka utvecklingskostnaderna under 80 och 90-talen och Håkan Lans på ersättning för 30 års obetalt arbete. Saabs "framgångsexempel" har - hittills - varit en ekonomisk förlust för de som gjorde Saabs framgång möjlig.


Dom i Stockholms Tingsrätt.

I en dom i mål Ä 4429-13 daterad den 9 januari 2014 skriver Tingsrätten; ”Tingsrätten förelägger Saab Transponder Tech AB att vid vite av 500 000 kr förete kopior, alternativt utskrifter, av fysiska eller elektroniska dokument i form av orderbekräftelser, fakturor eller andra liknande handlingar utvisande det pris som faktureras kund vid samtliga försäljningar under perioden fr.o.m den 31 maj 2001 t.o.m. den 28 juni 2012 som innefattat någon eller några av följande produkter:” (Se Tingsrättens beslut).

Saab överklagade Tingsrättens dom till Svea Hovrätt den 28 januari 2014.

Den 10 november 2014 offentliggjorde Hovrätten sitt beslut (Se hovrättens beslut).


Intressanta tidningsartiklar och dokument:

Saab stämmer CNS Systems AB  Den 18 oktober 2002 stämmer Saab det svenska företaget CNS Systems AB i Stockholms Tingsrätt för patentintrång och begär 26 850 000 kronor jämte ränta. Anledningen är att två medarbetare slutat på Saab och startat företaget CNS Systems AB som byggt upp en verksamhet kring de patent som GP&C Systems AB utvecklat. Detta kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att Saab anser att man - i varje fall CNS - skall betala licensavgifter för patenten. Vid denna tidpunkt betalar Saab licensavgifter till GP&C Systems International AB.

Pressrelease från Saab I en pressrelease som publiceras i februari 2004 skriver Saab; "Barracuda och TransponderTech har kraftigt ökat sin omsättning jämfört med föregående år, Barracuda genom förvärv av verksamheter i USA och TransponderTech genom en kraftig tillväxt på marknaden för transpondrar".

Pressrelease från Saab I en pressrelease som publiceras i augusti 2006 skriver Saab; "The product is type-approved to meet the IMO carriage requirements for AIS, and is fully licensed under the Swedish patent for AIS technology". Vidare framhåller Saab; “There is rising demand for AIS base stations as a key component in national coastal surveillance and vessel traffic control systems”. Trots detta betalar Saab ingen royalty för i enlighet med det ingångna avtalet.

Saab årsredovisning 2008 På sidan 14 i årsredovisningen skriver Saab; "Ett framgångsexempel är Saabs världsledande AIS-lösning (Automatic Identification System) för sjö säkerhet och kustövervakning. Saab har under fyra år levererat AIS-system för övervakning av sjötrafiken i Kina. Full täckning av hela kusten uppnåddes under 2008 då systemet byggts ut till att omfatta totalt 250 AIS-basstationer och nätverkslösningar. Det är det största systemet i sitt slag i världen. Fortsatt utbyggnad i de stora floderna förväntas under kommande år. Enbart Yantze-floden är navigeringsbar i cirka 3 300 km. Saab har levererat liknande kompletta system till bland andra Spanien, Portugal, Saudiarabien, Malaysia, Singapore, Island, Sverige, Polen och Kanada. I stort sett hela EUs yttre sjögräns övervakas idag av våra AIS-basstationer".

Pressrelease från Saab I en pressrelease som publiceras i juni 2009 skriver Saab; "We are seeing tremendous growth in land-based AIS infrastructure for coastal surveillance and inland waterways," said Mangs".

Författaren David Lagercrantz' bok I kapitlet ETT OFÖRSIKTIGT MAIL skriver Lagercrantz om tvisten med Saab. På sidan 212 uttalar en Saab chef ; ”Det var sannerligen inget vi tyckte var roligt, säger Dan Jangblad. Jag är den första att beklaga utvecklingen. Men i och med att nästan ingen annan betalade royalty till Håkan blev vi diskriminerade. Vi var tvungna att agera. Vi har anställda att tänka på”. Saab chefens uttalande att ”vi blev diskriminerade” skall ses mot bakgrund av vad som framgår på sidan 12 i EU anmälan under punkterna 5 och 8-11. På sidan 17 och framåt i bilagan "090107 Exempel 4- SAAB TransponderTech-BW.pdf" framgår att STTAB agerar för att blockera GP&C försök att kräva licensavgifter från de konkurrerande företagen. Detta kan bero på att STTAB önskar - möjligen i samarbete med andra företag - hävda att de är diskriminerade för att undslippa följa ingånget avtal. STTABs vägran att bekräfta GP&Cs rätt att licensiera skall ses mot bakgrund av att moderbolaget Saab inte bara bekräftat GP&Cs rättigheter utan också den 9 december 2003 offentliggjort bekräftelsen genom att skicka den till generalsekreteraren för tillverkarnas intresseorganisation CIRM med kopia till STTAB (se 031209 saab bekraftar licensiering.pdf ). Det är således uppenbart att STTAB och Saab har en konflikt och att STTAB vägrar följa Saabs skriftliga instruktioner.

DN Debatt om patentproblem I en debattartikel som publicerades i DN på Nobeldagen den 10 december 2008 belyses problemen med att företag ignorerar värdefulla patent.

NyTeknik om tvisten mellan GP&C och SAAB) Saab meddelar; "Vi ska lösa det här". Försvars- och flygkoncernen Saabs styrelse signalerade på bolagsstämman i går att man avser förhandla med svenska bolaget GP & C – som innehar Håkan Lans världskända patent på positioneringsutrustning – om licensersättningen".

GP&C Systems International AB har under åren erhållit ett stort antal internationella priser och utmärkelser för den patenterade STDMA teknologin och den senaste utmärkelsen är the ¨Necho Award¨ som utdelades i oktober 2009 av the International Association of Institutes of Navigation (IAIN). .

OBSERVERA Den största delen av utvecklingsarbetet gjordes innan GP&C Systems International AB bildades den 29 oktober 1990. Dessa mycket stora kostnader från hela 80-talet (inklusive lönekostnader) är inte reglerade utan skall täckas av framtida licensintäkter i GP&C Systems International AB.


Go to GP&C homepage


IMPORTANT NOTICE

This webpage or e-mail messagees may contain privileged and confidential information and is intended only for the use of the addressee(s). If you have received this message in error, please notify us immediately by e-mail, telephone or telefax and unless otherwise instructed, delete all copies of the message. Thank you.